วันรับปริญญาจุฬา 2555

ประกาศ กำหนดการ วันพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ  ประจำปี 2555 วันที่  19และ20 กรกฎาคม 2555 อย่างเป็นทางการ 

รับปริญญา จุฬาฯ 2555 ในปีนี้ บัณฑิต จุฬา  บริการถ่ายรูปรับปริญญา หาตากล้อง ช่างภาพ วันรับจริง วันซ้อม และ ถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบ จองคิวงานได้ที่หน้าแรกค่ะ

The graduation ceremony is officially on 19th and 20th July 2012, inviting everyone to attend at Chula

 

กำหนดการฝึกซ้อม พระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
คณะครุศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี คณะรัฐศาสตร์ สิงห์ดำ
คณะนิเทศศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

 

Leave a Reply